Gratis verzending met code FREESHIPPINGBinnen nederland

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

Atelier l'Été is gevestigd in Amsterdam onder KvK nr. 84590181;

Klant betekent de persoon met wie Atelier l'Été een overeenkomst is aangegaan;

Partij betekent Atelier l'Été en klant samen; en

Consument betekent een klant die tevens een natuurlijke persoon is en handelt als een particulier.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Atelier l'Été VOF

Gevestigd te Amsterdam

E-mailadres: hello@atelierlete.com

KVK: 84590181

BTW-identificatienummer: NL863271340B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

- Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van producten door of namens Atelier l'Été. Tenzij Atelier l'Été schriftelijk akkoord gaat met andere voorwaarden.

- Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kunt u geen rechten ontlenen voor toekomstige transacties.

- Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Atelier l'Été gerechtigd de voorwaarden en prijzen te wijzigen.

 

Artikel 4 – Prijzen

- Alle prijzen vermeld op de website van Atelier l'Été zijn inclusief 21% BTW.

- Atelier l'Été kan alle op de website van Atelier l'Été vermelde prijzen te allen tijde wijzigen.

 

Artikel 5 – Betaling

- De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod accepteert en voldoet aan de daaraan verbonden voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

- Atelier l'Été biedt de volgende betaalmogelijkheden: IDEAL, Visa, Mastercard, Maestro, American Express.

 

Artikel 6 - Retourneren

- Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren en dat u tevreden bent met uw aankoop. Mocht uw aankoop om welke reden dan ook niet naar wens zijn, dan kunt u per mail contact met ons opnemen. Indien het product aan onze retourvoorwaarden voldoet, heeft u de mogelijkheid om het product binnen 14 werkdagen na ontvangst van het product te retourneren. Wij vergoeden de verzendkosten niet.

 

Stuur een e-mail naar hello@atelierlete.com om de retourzending door te geven en om het verzendadres op te vragen waarnaar u het pakket kunt verzenden.

 

Het artikel moet in originele staat zijn, zoals verkocht, zonder wijzigingen, schade of extra slijtage om in aanmerking te komen voor terugbetaling. Alle artikelen moeten worden terugontvangen in hun originele verpakking. Op maat gemaakte artikelen (zoals verkleinde ringen) komen niet in aanmerking voor retournering. We vragen je vriendelijk om de reden van het retourneren van het product te omschrijven om ons te helpen onze service te verbeteren.

 

Wij dragen niet de kosten van het retourneren van uw bestelling. Kosten en risico's van het retourneren zijn voor de klant. Na ontvangst van het artikel krijg je bericht en storten we het aankoopbedrag binnen 7 dagen terug op je bankrekening.

 

Kosten en risico's van het retourneren zijn voor de klant.

Zodra wij de retourzending in goede orde hebben ontvangen zullen wij de consument hiervan op de hoogte stellen en zal de terugbetaling binnen 7 werkdagen plaatsvinden.

De consument is verplicht het product binnen 14 dagen na melding van zijn herroepingsrecht aan Atelier l'Été te retourneren, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient u zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. U zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.

Indien de door Atelier l'Été geleverde artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst zijn geretourneerd, worden de artikelen als geaccepteerd beschouwd.

 

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

- Atelier l'Été blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de consument volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Atelier l'Été op grond van enige met Atelier l'Été gesloten overeenkomst.

 - Tot die tijd kan Atelier l'Été een beroep doen op haar eigendomsvoorbehoud en de producten terugnemen.

- Indien Atelier l'Été een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en is Atelier l'Été gerechtigd schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

Artikel 8 - Levering

- Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Atelier l'Été heeft opgegeven.

- Wij verzenden bestellingen via postNL. PostNNL houdt je op de hoogte via een track & trace, waar je je bezorging kunt volgen.

- Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen van het pakket veroorzaakt door PostNL.

- Wij verzenden de pakketten 1 keer per week op dinsdag.

- Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de consument geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden.

- Indien Atelier l'Été binnen 7 dagen geen schriftelijke bezwaren heeft ontvangen, gaat telier l'Été ervan uit haar verplichtingen volledig te hebben nagekomen.

 

Artikel 9 – Verpakking en verzending

- Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de consument dit door de expediteur of bezorger te laten aantekenen alvorens het product in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan Atelier l'Été niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade.

- Indien de consument zelf voor het transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het transport aan Atelier l'Été te melden, bij gebreke waarvan Atelier l'Été niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade.

 

Artikel 10 - Garantie

- De garantie met betrekking tot producten is alleen van toepassing op defecten veroorzaakt door fabricage-, constructie- of materiaalfouten.

- Na de 14 dagen bedenktijd geven wij 30 dagen garantie op de kwaliteit van het product. Mocht er zich tijdens deze periode een probleem voordoen met het product, dan dient de consument een e-mail te sturen naar hello@atelierlete.com. Samen met de consument komen we tot een oplossing. Als we bezig zijn met het repareren van het product, zullen we ervoor zorgen. Indien dit niet haalbaar is zullen wij de consument een ander product leveren. Indien de consument niet akkoord gaat, betalen wij de consument terug.

 

- De garantie is niet van toepassing in geval van normale slijtage en schade als gevolg van ongevallen, wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de consument, evenals wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

- Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de door Atelier l'Été geleverde producten is geheel voor eigen risico. Atelier l'Été kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Artikel 11 – Klachten

- De consument dient een door Atelier l'Été geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

- Indien een geleverd product niet beantwoordt aan de redelijke verwachting van de consument van de overeenkomst, dient de consument Atelier l'Été hiervan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontdekking van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

- De consument zal daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het tekort geven, zodat Atelier l'Été in staat is adequaat te reageren.

- De consument dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

- Indien Atelier l'Été aansprakelijk is voor enigerlei schade, is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

- Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Artikel 13 – Recht op ontbinding

- De consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien Atelier l'Été toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming gezien zijn bijzondere aard of ondergeschikt belang de ontbinding niet rechtvaardigt.

- Indien de nakoming van de verplichtingen door Atelier l'Été niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Atelier l'Été in verzuim is.

- Atelier l'Été is gerechtigd de overeenkomst met de consument te ontbinden indien de consument zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien Atelier l'Été omstandigheden ter kennis komt die hem goede grond geven te vrezen dat de consument zijn verplichtingen niet naar behoren kan nakomen.

 

Artikel 14 – Kracht van de meerderheid

In geval van overmacht worden alle verplichtingen van Atelier l'Été opgeschort. Indien de periode waarin de overmachtsituatie zich voordoet langer is dan twee maanden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding. Van overmacht is (onder meer) sprake (in het geval bedoeld in lid 1) in geval van noodtoestand, verzuim en overmacht aan de zijde van leveranciers, storingen, stakingen, computervirussen, import/exportverboden, ongeacht of dit nu bij Atelier l'Été of haar leveranciers gebeurt.

 

Artikel 15 – Wijziging algemene voorwaarden

Atelier l'Été is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang zijn te allen tijde mogelijk.

 

Artikel 16 – Toepasselijk recht

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 17 - Privacy

Atelier l'Été respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt ​​er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de consument ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Atelier l'Été is de beheerder van uw persoonsgegevens. Wij vinden het erg belangrijk om transparant te zijn over de verwerking daarvan. Bij het verzamelen van informatie via onze website hanteert Atelier l'Été een strikt privacybeleid conform de nieuwe Nederlandse wetgeving.

 

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om de bestelling te verwerken. Voor je bestelling hebben we je naam, e-mailadres en betaalgegevens nodig. Uiteraard registreren, bewaren en verwerken wij uw bestelling efficiënt en goed. Indien nodig zullen wij deze gegevens ook gebruiken voor de vervolggarantie. Om gebruik te kunnen maken van onze website en dienst hebben wij de volgende gegevens van u nodig: uw naam, uw adres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw IP-adres en uw betalingsgegevens. Deze gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld, tenzij deze zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

 

Als u ervoor kiest om uw gegevens niet met ons te delen, kunnen wij uw bestellingen/retouren niet leveren.

 

Ben je jonger dan zestien jaar? Dan kun je zonder toestemming van je ouders of voogd geen gebruik maken van onze website en diensten.

 

Jouw rechten:

- U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonlijke gegevens die we over u hebben. U kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar hello@atelierlete.com.

- U hebt het recht om correctie van uw persoonlijke informatie te vragen wanneer deze onjuist is, inclusief het recht om de voltooiing van onvolledige persoonlijke informatie te vragen.

- U hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen direct marketing, inclusief profielanalyse voor direct marketingdoeleinden.

Nederlands